?

Log in

No account? Create an account

LORD Jesus Christ ( I am )

Truth - I am the Lord Jesus Christ!

Journal Info

Jesus
Name
lord_jesus777
Website
Truth!

View

Navigation

November 15th, 2011

My tweets

Share
Jesus

 • Tue, 10:48: Malachi 1:6 “ A son honors his father, And a servant his master. If then I am the Father, Where is My honor? ...

 • lord-of-all

Tags:

November 11th, 2011

Мои твиты

Share
Jesus
Tags:

November 5th, 2011

Мои твиты

Share
Jesus

 • Пт, 14:11: Եսայի 1:17 Սովորեցէք բարի՛ք գործել, արդարութի՛ւն փնտռեցէք, փրկեցէ՛ք զրկուածի՛ն, արդարադա՛տ եղէք որբի հանդէպ, իրաւո՛ւնք տուէք այրուն։

 • Пт, 14:13: Եսայի 1:10 Լսեցէ՛ք Տիրոջ խօսքը, ո՛վ Սոդոմի իշխաններ, ակա՛նջ դրէք Աստծու օրէնքներին, ո՛վ Գոմորի մարդիկ։ ...

 • lotfleeing

Tags:

November 3rd, 2011

Мои твиты

Share
Jesus
 • Чт, 11:09: Nahum 3:12 All your strongholds are fig trees with ripened figs: If they are shaken, They fall into the mouth of the eater.
Tags:

October 31st, 2011

Мои твиты

Share
Jesus
Tags:

October 30th, 2011

Мои твиты

Share
Jesus
Tags:

October 29th, 2011

Мои твиты

Share
Jesus
Tags:

October 27th, 2011

Мои твиты

Share
Jesus
Tags:

October 22nd, 2011

My tweets

Share
Jesus
 • Fri, 16:07: Իմաստութիւն Սողոմոնի 3:7 Եւ երբ Տէրն այցելի նրանց, նրանք պիտի պայծառանան ու վեր ընթանան, ինչպէս կայծը եղէգի միջով։ The Wisdom of Solomon...
Tags:

October 18th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

October 15th, 2011

Мои твиты

Share
Jesus
Tags:

October 11th, 2011

Мои твиты

Share
Jesus
 • Пн, 21:56: What do you think about this? Job 37:5 God thunders marvelously with His voice; He does great things which we cannot... http://t.co/p09NPIAx
Tags:

October 4th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

October 2nd, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

September 28th, 2011

My tweets

Share
Jesus
 • Tue, 13:50: Exodus 32:7 Then the LORD said to Moses, “Go down, because your people, whom you brought up out of Egypt, have beco... http://t.co/RYQ1ctoz
Tags:

September 22nd, 2011

My tweets

Share
Jesus
 • Wed, 14:51: Your preference: 1. Live happily thirty years, 2. Live normally seventy years, 3. Live cares hundred years. Can be y... http://t.co/XOc4Yijo
 • Wed, 14:52: Your preference: 1. Live happily thirty years, 2. Live normally seventy years, 3. Live cares hundred years. Can be y... http://t.co/Vc2XLH73
 • Wed, 14:52: Your preference: 1. Live happily thirty years, 2. Live normally seventy years, 3. Live cares hundred years.... http://t.co/cvVzzEci
Tags:

September 20th, 2011

My tweets

Share
Jesus
 • Mon, 16:54: Zechariah 14:9 The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name.
Tags:

September 17th, 2011

My tweets

Share
Jesus
 • Fri, 12:24: Ժողովող 12:13 Իմաստունների խօսքերը նման են եզների խթանի կամ մեծաւորի տուած մուրհակի վրայ խփած կնիքի։ ԵՐԵՄԻԱ, ԵՍԱՅԻ, ՕՍԷԷ ...
Tags:

September 12th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

September 9th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

September 8th, 2011

My tweets

Share
Jesus
 • Wed, 19:54: Zechariah 9:9 ... See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, ...
Tags:

September 5th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

September 4th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

August 31st, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

August 24th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

August 21st, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

August 19th, 2011

My tweets

Share
Jesus
 • Fri, 11:08: Song of Solomon 1:7 Tell me, O you whom I love, Where you feed your flock, Where you make it rest at noon. For why
Tags:

August 17th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

August 16th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

August 12th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

August 10th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

August 9th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

August 8th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

August 7th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

August 6th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

August 4th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

August 2nd, 2011

My tweets

Share
Jesus
 • Mon, 20:15: Daniel 3:25 He said, “Look! I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods.”
Tags:

July 28th, 2011

My tweets

Share
Jesus
 • Thu, 01:11: Zechariah 2:6 “Come! Come! Flee from the land of the north,” declares the LORD, “for I have scattered you to the fo... http://bit.ly/p8wg4f
Tags:

July 23rd, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

July 21st, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

July 20th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

July 19th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

July 18th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

July 16th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

July 15th, 2011

My tweets

Share
Jesus
 • Thu, 14:07: Deuteronomy 8:3 He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ance… http://lnk.ms/RClM3
 • Thu, 17:32: Եսայի 10:33 Ահաւասիկ Զօրութիւնների Տէրը՝ Աստուած, իր ուժով ահուսարսափի պիտի մատնի փառաւորուածներին, ... Isaiah 10:33
 • Thu, 21:56: Haggai 2:6 "This is what the LORD Almighty says: 'In a little while I will once more shake the heavens and the earth, t… http://lnk.ms/RDSYz
Tags:

July 14th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

July 13th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:

July 8th, 2011

My tweets

Share
Jesus
Tags:
Powered by LiveJournal.com